formanskastezka
CSENDE

Zastavení 1: Brdský anděl

Sochu Brdského anděla vytvořil v roce 2000 Václav Česák, rodák Starého Smolivce. Brdský anděl je strážce pozitivní energie.

Historie a památky obce Starý Smolivec

Prvním známým držitelem obce Starý Smolivec byl vladyka Drslav v roce l368. Následující vlastník byl od roku 1413 Přibík z Řesanic. Jeho rodu po dlouhá léta Starý Smolivec patřil. V roce 1550 zde bratři Václav a Mikuláš vybudovali kamennou tvrz s dřevěnou nástavbou. Dále vlastnil obec Ondřej Řesanský z Kadova, po něm jeho dcera Zuzana s manželem Janem Lipovským z Lipovice. V roce 1697 vnuk Jana Lipovského František Karel prodal Starý Smolivec Jiřímu Vojtěchovi Janovskému z Janovic a ten připojil ves k oseleckému panství. Oselečtí postavili v první polovině l8. století patrový barokní zámek s kaplí Povýšení svatého kříže. Pravděpodobně jde o dílo italského mistra Antonína de Maggiho. V letech 1647 - 1849 byl ve Starém Smolivci provozován pivovar, v letech 1790 – 1879 kontribuční sýpka. Pivovar se zde nedochoval, Barokní zámek a sýpka ano. Starý Smolivec vlastnili oselečtí do roku 1887, poté místní dvůr s nemovitostmi, poli a lesy v rozloze  500 ha získal Karel Lilgenau. První škola byla postavena v roce 1827. Uzavřena byla v roce 1905 z důvodu otevření nové dvoupatrové školy. Škola byla uzavřena v roce 1976, ale budova je využívána stále a slouží občanům jako škola mateřská. Počet obytných domů i obyvatel se do dvacátého století zvyšoval. V roce 1654 zde bylo 6 statků starších, dva nové, 3 opuštěné, dále zde byli 2 chalupníci, 9 zahradníků a 2 domy rovněž opuštěné. V roce 1720 tu bylo již 22 hospodářů, 1 krejčí, 1 kovář, 1 myslivna, 1 koželužna, 1 ovčín a 1 mlýn na nestálé vodě (Siblíkův). V roce 1770 měla obec již 42 čísel, na počátku 20. století jich bylo již 80 a žilo zde 665 obyvatel. Elektrifikace obce proběhla v roce 1929, vodovod byl postaven v roce 1958. V roce 1894 zde byl založen Hasičský sbor, který pracuje dodnes. Byl zde ochotnický divadelní soubor a místní knihovna. Na návsi stojí Socha sv. Vincence - barokní práce z první poloviny osmnáctého století a v parku Památník padlých z první světové války. Na začátku obce ze směru Mladý Smolivec stojí malá kaplička.

Brdy

Nejvyšší vnitrozemské české pohoří má prastaré slovanské jméno. Slovo Brdo mívalo obecný význam protáhlého zalesněného vrchu – hřebenu, Celá soustava takových kopců se pak nazývala brda, v novějším tvaru brdy. V Čechách přešlo časem toto podstatné jméno ve jméno místní, označující lesnaté pohoří vybíhající ze středu země jihozápadním směrem. Prostor souvislého rozsáhlého lesního celku, který se rozkládá na jihozápadě středních Čech, se nazývá Brdy. Jedná se o rozsáhlé území podhorského až horského charakteru, geomorfologicky, geologicky, klimaticky, botanicky, zoologicky dobře odlišitelné. Území Brd nebylo díky geologickému podloží a drsnému klimatu osídleno a ani se zde nerozšířilo zemědělství. První změny proběhly v Brdech až od vrcholného středověku, kdy docházelo z důvodu potřeby zpracování kovů k částečnému odlesnění. Na odlesněných plochách začaly vznikat uvnitř Brd vesnice. Brdy nebyly nikdy výrazně osídlené a díky zřízení vojenského prostoru ve 20. letech minulého století některé obce zanikly. Území Brd je hodnotné z důvodu výskytu horských a podhorských fenoménů, zachovalého vodního režimu oblasti a minimálního vlivu lidského osídlení. Nachází se zde vzácné biotopy, zvláště chráněné druhy organismů, rozsáhlá vřesoviště a sukcesní stádia (díky vojenské činnosti). Kamenná moře, skalní sruby, buližníkové kamýky – pozoruhodné geologické jevy vznikly z důvodu horninového podloží.

Jediný horský ostrov ve středních Čechách s nejvyšším vrcholem Tok 865 m.n.m. je rozsáhlý lesní celek nejen s převahou kulturních smrčin, ale i řadou lokalit zachovalé dřevinné skladby. Nachází se zde dopadové plochy vojenské střelnice a na nich unikátní příroda. Jedná se o biogeografické rozhraní, vnitřní hranice Čech, kde dochází ke křížení významných středočeských biokoridorů. Jsou zde významné geologické a paleontologické lokality. Střední a jihozápadní Brdy, Křivoklátsko a Český kras tvoří navzájem doplňující se soubor z hlediska evropské přírody.

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, telefon: 371 585 145, ou@mladysmolivec.cz

webdesign: Spinao s.r.o.